Rubrika: Novinky

Pozvánka 30.11.2023 v 16.30 hodin v salonku restaurace U Kotherů „Dřevák“

Pozvánka 30.11.2023 v 16.30 hodin v salonku restaurace U Kotherů „Dřevák“

Vážení členové BD,

 

ZDE naleznete pozvánku 30.11.2023 v 16.30 hodin v salonku restaurace U Kotherů „Dřevák“, adresou Mládežnická 2086, 288 02 Nymburk 2.


Žádáme o Vaši účast potřebnou ke schválení převodů jednotek a aktualizace stanov. Ke schválení je třeba 75% všech členů BD. Kdo nemůže přijít, tak nechť tak sdělí a udělí plnou moc (podpis netřeba ověřovat).

 

S pozdravem

 

Nymburské bytové družstvo:

zastoupené: předsedou představenstva – Miloslav Hudec,

                       místopředsedou představenstva – Pavel Červenka

 

S přátelským pozdravem

 

Mgr. Zdeněk Joukl, advokát

Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Jakubské náměstí 580/4

602 00 Brno

Pozvánka v PDF: 16.11.23.Pozvánka+plná moc

Smlouva mezi Nymburským bytovým družstvem a městem Nymburk

Smlouva mezi Nymburským bytovým družstvem a městem Nymburk

Smlouva mezi Nymburským bytovým družstvem a městem Nymburk ve formátu PDF:

Smlouva – město Nymburk – NBD – final – 091023

 

Vážení členové NBD,

v souladu s usnesením číslo 70 města Nymburk, které schválilo převod spoluvlastnického podílu id. 51/100 na našich bytových domech bez doplatku a spoluvlastnický podíl id. 1/1 na pozemcích (kupní cena činí 6.991.480,- Kč a musí být uhrazena před podpisem s městem Nymburk). Koupě pozemku zvýší hodnotu Vašich bytů a hlavně se nebude muset v budoucnu hradit nájem.

 Jak jsme Vás informovali na osobní schůzce s právním zástupcem Mgr. Zdeňkem Jouklem je třeba neprodleně začít hradit vypočtené příspěvky včetně zálohy na úhradu náklady s tím již vynaložených a zejména budoucích (zejména změna stanov, následný vstup BD do likvidace, zaměření bytů dle nového občanského zákoníku, prohlášení vlastníka, jednotlivé smlouvy pro převod Vašich bytů do vlastnictví, správní poplatky, aj.).

 

 

Prosím o neprodlenou úhradu částky na bankovní účet:  Číslo účtu 2002687554 / 2010  var.symbol rodné číslo

Majitel
Nymburské bytové družstvo

IBAN: CZ78 2010 0000 0020 0268 7554

BIC: FIOBCZPPXXX

Adresa banky

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
Vaše pobočka:

Nymburk, Náměstí Přemyslovců 129, 288 02 tel.: 224 346 458, 459 nymburk@fio.cz

Představenstvo NBD, Mgr. Zdeněk Joukl, advokát 

Zápis z dílčích schůzí v jednotlivých čp. NBD ul. Leknínová a Říční 2271 až 2279 (čl. schůze)

Zápis z dílčích schůzí v jednotlivých čp. NBD ul. Leknínová a Říční 2271 až 2279 (čl. schůze)

Zápis z dílčích schůzí v jednotlivých čp. NBD ul. Leknínová a Říční 2271 až 2279 (čl. schůze) 

 

Zúčastnění za NBD : Miloslav Hudec, Pavel Červenka, Radovan Sležek,Romana  Konvalinová

Schůze probíhaly dne 25.3. 2023 v jednotlivých čp. dle časového harmonogramu od 9,00 hodin.

 

1) Byly vybrány odečtové formuláře na TUV a SUV od členů bytového družstva. Zároveň proběhla kontrola samoodečtů.

 

2) Bodem číslo dvě a zároveň hlavním bodem bylo seznámení členů bytového družstva s postupem ve věci převodu majetkového podílu Města Nymburk na bytových domech. Musíme konstatovat, vzhledem k tomuto důležitému bodu, že jsme čekali účast na schůzkách daleko větší. Sešlo se nás 41, slovy čtyřicet jedna, tedy méně než polovina! Za některé dokonce jen podnájemníci… 

Pan Hudec všechny přítomné seznámil s celou analogií převodů. Od prvotní žádosti na Město Nymburk dle „Smlouvy o hospodaření se společnou věcí“, kterou před léty podepisoval za Město Nymburk ještě starosta  Ladislav Kutík. Tady musíme konstatovat, že současný starosta nám na naše žádosti o schůzku neodepsal ani jednou a s námi se dosud nesešel. První žádost o převod majetkového podílu byla odeslána před rokem, 21.3. 2022!

 

Nymburské bytové družstvo je ve spolku „Spravedlnost pro bytová družstva“ a využívá služeb renomované advokátní kanceláře, která se na právní pomoc družstvům se státní dotací specializuje. Byly podniknuty všechny kroky vedoucí ke zdárnému převedení podílu Města a také k tomu, aby tento závazek Města nebyl v určité časové lhůtě promlčen. 

Byly vyčísleny finanční položky na advokátní zastoupení a dále na další nutné výdaje s převodem související, na př. na „Prohlášení vlastníka“ atd. Bylo také upozorněno na to, že prvotní vklad, který se po roce vracel a který činil 25 tis. Kč, může být nyní vzhledem k inflaci výrazně vyšší. 

Náklady na právní zastoupení budou ve vyúčtování zakalkulovány v položce „mzdy, odměny…“! Tedy v této položce bude pravděpodobně nedoplatek, vše dle toho, jak rozúčtuje daňový poradce 

Veškerá komunikace s Městem Nymburk v této věci je vždy na vývěskách v jednotlivých čp. Kdo přišel na schůzky, má i další doplňující informace. 

Kontrolni komise se schází pravidelně, vždy když je nutné prodiskutovat problém. Vzhledem k povaze informací však není zveřejňováno. 

 

3) V jednotlivých čp. byly probrány drobné problémy. 

2277 porucha obou plynových kotlů, 2279 únik otopného média ze systému… 

 

Děkujeme všem přítomným za účast! 

Za NBD Miloslav Hudec, Pavel Červenka. 

 

Zápis zapsal: Miloslav Hudec 

Zápis ověřili: Romana Konvalinová, Radovan Sležek 

V Nymburce 27.3. 2023 

 

Dodatek k zápisu! 

Dne 29.3. 2023 jsme obdrželi aktualizovaný cenový posudek na pozemky pod bytovými domy. Je téměř o 1,5 milionu korun vyšší oproti původnímu… 

Právní stanovisko Města Nymburk k převodům majetku

Právní stanovisko Města Nymburk k převodům majetku

Vážení členové bytového družstva, 

níže „Právní stanovisko Města Nymburk k převodům majetku“. Záležitost je v jednání. Představenstvo i kontrolní komise NBD se schází pravidelně. O dalším vývoji situace budeme neprodleně informovat jak na webových stránkách, tak na vývěskách v jednotlivých čp. 

 

Vážení pánové,

 

záležitost převodu nemovitostí na Nymburské bytové družstvo (dále „NBD“) shledávám poměrně komplikovanou nejen právně, ze svého pohledu se nicméně koncentruji právě na právní stránku věci.

 

I.

Primárním východiskem je samozřejmě respektování závazných veřejnoprávních předpisů platných pro územně-samosprávné celky – obce, zejména tedy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

Dle  § 38 odst. 1 cit. zák. je obec povinna využívat svůj majetek účelně a hospodárně.

Dle § 39 odst. 2 cit. zák. se při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, která je v místě a čase obvyklá; odchylka směrem dolů musí být zdůvodněna, a to pod sankcí neplatnosti.

Dle §  85 písm. a) cit. zák. spadá rozhodování o převodu nemovitostí do vyhrazené pravomoci zastupitelstva. To je však zároveň oprávněno takové rozhodnutí učinit (opět pod sankcí neplatností) až po splnění podmínky dle § 39 odst. 1 cit.zák., tj. po přechozím řádném zveřejnění daného záměru. Záměr obce převést nemovitý majetek musí být zcela konkrétní, zejména ve vztahu k identifikaci nemovitosti, s níž má být disponováno.

Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR pak platí, že mezi zveřejněním záměru a realizací převodu nesmí být nepřiměřená časová prodleva, v opačném případě, tj. při delší prodlevě, je nutno zveřejnění záměru zopakovat. Za hranici přiměřenosti v tomto kontextu bývá v praxi považován nejvýše roční odstup.

 

 

II.

V daném případě se řeší případný převod vícero nemovitostí:

 

1)     převod podílu o velikosti 51 % na budovách čp. 2271 až 2279 v kat. území Nymburk

2)     převod zastavěných pozemků pod výše uvedenými budovami

 

ad 1)

Právním titulem pro převod podílu 51 % na výše uvedených budovách by dle výzvy NBD z 10.11.2022 měla být

–        smlouva o sdružení investorů (z. r. 08/2000), a dále

–        dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne 18.5.2005.

 

Dále mi bylo předloženo usnesení zastupitelstva města Nymburka ze dne 29.3.2000 bod D/2c), v němž je uvedeno, že zastupitelstvo „V případě investičního záměru Stavba bytových domů Drahelice souhlasí … s převodem spoluvlastnického podílu města na vybudovaných domech po uplynutí 20 let od jejich kolaudace na spoluvlastníky“.

Toto usnesení bylo dále doplněno usnesením ZM č. 21/11 ze dne 26.9.2001 slovy „s bezúplatným převodem“.

 

Ve vztahu ke shora uvedeným právním jednáním nutno uvést zejména následující:

 

a)      Usnesení zastupitelstva města ze dne 29.3.2000, resp. 26.9.2001 je co do výroku zjevně neurčité, nekonkrétní, neboť neuvádí označení nemovitostí, jež mají býti bezúplatně převedeny, v souladu s požadavky katastrálního zákona (tj. alespoň číslo popisné, označení pozemku, na němž budova stojí a uvedení katastrálního území).

 

Ostatně, s ohledem na údaj o kolaudaci domů až 8.3.2002 vyvstává otázka, zda v době přijetí obou výše uvedených usnesení předmětné domy coby samostatné věci v právním smyslu vůbec existovaly – pokud nikoliv, stěží s nimi mohlo být jako s konkrétními předměty práva nakládáno (přinejmenším ve smyslu řádného zveřejnění záměru a platného rozhodnutí ZM o darování konkrétní věci).

 

b)      Nemám za prokázáno, že by usnesení ZM ze dne 29.3.2000 (a ani usnesení ZM č. 21/11 ze dne 26.9.2001) předcházelo řádné zveřejnění záměru uvedené nemovitosti převést; bez takového zveřejnění by ovšem byl převod, či případně závazek k budoucímu převodu neplatný. Absence zveřejnění záměru vyplývá z ústních informací od OSMM a ostatně to odpovídá i výše zmíněné námitce neexistence domů před 03/2000 – tedy nemožnosti zveřejnit konkrétní záměr.

(V této souvislosti poznamenávám, že zákon č. 128/2000 Sb. sice nabyl účinnosti až 12.11.2000, nicméně povinnost řádného zveřejnění záměru obsahovala i předchozí zákonná úprava v zák. č. 367/1990 Sb., konkrétně v § 36a odst. 4, a to dokonce s delší, třicetidenní lhůtou.)

 

c)      Z podkladů vyplývá, že smlouva o sdružení investorů byla schválena (pouze) radou města dne 30.8.2000, pročež tato dohoda nemůže býti závazná v rozsahu, v němž zasahuje do pravomoci zastupitelstva obce.

 

d)      Obdobné platí pro dohodu o hospodaření se společnou věcí ze dne 18.5.2005, kterážto neobsahuje doložku o schválení v ZM, dle dostupných informací byla schválena (pouze) v radě města. Rada města ovšem nemá pravomoc rozhodovat o převodu nemovitostí.  

 

Tedy na základě výše uvedeného mám za to, že není platně uzavřena žádná závazná smlouva (smlouva o smlouvě budoucí), dle níž by město Nymburk bylo povinno bezúplatně převést na NBD spoluvlastnický podíl ve výši 51/100 na uvedených budovách.

Legitimní očekávání i zásada pacta sunt servanda, na něž se NBD ve své výzvě odkazuje, totiž mohou býti aplikovány toliko ve vztahu k platným závazkům, jež nejsou v rozporu s (veřejnoprávními) předpisy. Dohoda o hospodaření se společnou věcí takový platný závazek k bezúplatnému převodu nezakládá, nebyla-li po předchozím (řádném a časově přiměřeném) zveřejnění záměru odsouhlasena zastupitelstvem města.

 

Výše uvedené sice nevylučuje, aby město o takovém převodu nově rozhodlo nyní, avšak jednak by musel být nejprve znovu zveřejněn konkrétní záměr k bezúplatného převodu konkrétních nemovitostí, jednak by o tomto muselo platně rozhodnout zastupitelstvo, a to za splnění výše citovaných ustanovení o řádném hospodaření s majetkem obce, tedy s vč. řádného zdůvodnění ceny/bezplatnosti (mj. v kontextu s jinými majetkovými dispozicemi – obdarovává město nemovitostmi občany i v jiných případech?).

 

 

ad 2)

Ohledně převodu pozemků pod výše uvedenými budovami rovněž neshledávám žádný platný závazek města.

Nebyla k nim předložena žádná smlouva, žádné rozhodnutí orgánu města.

 

I tyto pozemky lze převést, a to za splnění shodných podmínek – řádné zveřejnění záměru, odsouhlasení v ZM, včetně ceny. A opět, pokud by cena měla být nižší než obvyklá (dle posudku), pak by bylo nutno odchylku řádně zdůvodnit.

Dovoluji si v této souvislosti učinit poznámku k odůvodnění žádosti o slevu NBD ze dne 15.9.2022: pokud NBD argumentuje, že o předmětné pozemky „pečuje“, pak poznamenávám, že se jedná o parcely kompletně zastavěné budovami (půdorysy se shodují), tj. žádnou „péči“ samy o sobě nevyžadují; pokud pak NBD argumentuje náklady na pojištění, správu a pojištění budov, opět to s vlastními pozemky nijak nesouvisí, nehledě na to, že tyto náklady byly spojené s bydlením členů NBD, aniž by dle mých informací město za užívání podílu na nemovitostech od družstevníků inkasovalo úhradu (poměrnou část nájemného).

 

 

Závěr:

Pro převod kterékoliv z uvedených nemovitostí je nutno zrealizovat zákonný schvalovací proces od samého počátku, vč. rozhodnutí pravomocného orgánu (zastupitelstva) o konkrétních podmínkách převodu, při splnění omezujících zákonných podmínek nakládání s obecním majetkem. Pokud by zastupitelé chtěli přistoupit ke slevě či bezplatnému převodu, musí takové rozhodnutí řádně zdůvodnit, s vědomím své odpovědnosti za takové nakládání s veřejným majetkem.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Ondřej Malovec, advokát

Důsledek podnájmů

I toto je důsledek podnájmů. Více a více nezvladatelné a slušné nájemníky obtěžující… Další důsledek je obrovský nárůst administrativy. Odepisování a příprava materiálů různým exekuční kancelářím, neboť bytové družstvo má ze zákona tzv. povinnost součinnosti. Vše toto pocítíme všichni v „provozních nákladech“!